Česky Anglicky Rusky Vietnamsky

Mapa stránek

Žebřík, z. s. je nezis­ko­vé sdru­že­ní ob­ča­nů, za­lo­že­né a re­gis­tro­va­né v ro­ce 2005 pod­le zá­ko­na č. 83/1990 Sb. O sdru­žo­vá­ní ob­ča­nů, IČO 27019896.

Cí­lem je pod­po­řit oso­by ohro­že­né so­ci­ál­ním vy­lou­če­ním v za­čle­ňo­vá­ní a in­for­mo­vat spo­leč­nost o křes­ťan­ských hod­no­tách.

V sou­čas­né do­bě se sou­stře­ďu­je­me zej­mé­na na po­moc ro­di­nám s dět­mi a ci­zin­cům na Pros­tě­jov­sku.

Při své čin­nos­ti spo­lu­pra­cu­je­me s dal­ší­mi sdru­že­ní­mi, cír­kve­mi a or­gá­ny stát­ní sprá­vy a samo­sprá­vy. Čin­nost sdru­že­ní je hra­ze­na z člen­ských přís­pěv­ků, da­rů, gran­tů a do­ta­cí. Od ro­ku 2007 jsme čle­nem Dia­ko­nie Apoš­tol­ské cír­kve.

Žebřík, z.s.

- O Žebříku

- - Čemu se věnujeme

- - Orgány Žebříku, z.s.

- - Komunitní plán soc. služeb

- - Diakonie Apoštolské církve

- - Dokumenty ke stažení (link na dokumenty v sekci Žebřík - zázemí)

- Aktuality

- - Důležité informace

- - Připravované akce

- - Pravidelné programy

- Životní příběhy

- - Příběhy členů sdružení

- - Bylo v novinách...

- - Příběhy cizinců (link do příslusné sekce na www.procizince.cz)

- Víte, že...

- - Zajímavosti ze světa

- Podporují nás

- - Partnerské organizace

- - Sponzoři

- Kontakty


Žebřík, z.s. - zázemí

(společné pro všechny sekce)

- Mapa stránek

- Dokumenty

- Časopis

- Jazykové verze (prozatím PDF leták v Angličtině, Ruštině a Vietnamštině)


Centrum podpory cizinců

(samostatná doména www.procizince.cz)

- Více o CPC

- - Centrum podpory cizinců

- - Organizační struktura

- - Nepřehlédněte

- - Podporují nás

- - Zajímavé odkazy

- Poradna pro cizince

- - Poradna pro cizince

- - Rozsah služeb

- - Provozní doba

- - Doplňkové služby

- Akce a programy

- - Akce

- - Čeština pro cizince

- - Multikulturní klub

- - Hlídání dětí cizinců

- Příběhy cizinců

- Kontakty


Křesťanské hodnoty

- Ze života s Bohem

- - Svědectví života

- - Životní příběhy

- Zamyšlení nad Biblí

- - Z Nového zákona

- - Ze Starého zákona

- Otázky stále živé

- - Na rovinu

- - Není vše, jak se zdá

- Ke stažení

- - Z křesťanských časopisů

- Společenství křesťanů

- - Místní sbory


Market

- Dobročinný bazar

- Domácí produkty

- Doporučené zboží

- Služby sponzorů

- Obchodní podmínky

Napište nám na: zebrik(zavináč)zebrik-os.cz / Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 px.